Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Podstawowe informacje o skalach czasu

Powszechnie przyjętą za wzorzec, stabilną, ciągłą i realizującą definicję sekundy skalą czasu jest Skala Czasu Atomowego (TAI, fr. Temps Atomique International).

TAI jest ważoną średnią wskazań światowego zespołu zegarów atomowych. Utrzymaniem TAI zajmuje się Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM, fr. Bureau International des Poids et Measures). Wskazania TAI podawane są jako różnica TAI w stosunku do wskazań zegarów laboratoriów współpracujących z BIPM po kilku tygodniach od momentu wykonania porównania.

BIPM jest jedną z trzech organizacji ustanowionych na podstawie Międzynarodowej Konwencji Metrycznej (fr. Convention du Mètre) do utrzymywania Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI, fr. Système International d'Unités).

Do datowania zdarzeń w relacjach publicznych powszechnie używany na całym świecie jest Jednolity Czas Uniwersalny (UTC, fr. Temps Universel Coordonné; ang. Coordinated Universal Time). Skala czasu UTC utrzymywana jest przez BIPM. UTC różni się od TAI o zmieniającą się w czasie liczbę pełnych sekund zwanych sekundami przestępnymi. Są one wprowadzane w połowie lub na przełomie roku, na podstawie wytycznych Międzynarodowej Służby Ruchu Obrotowego Ziemi i Ziemskiego Systemu Odniesienia (IERS, ang. International Earth Rotation and Reference Systems Service) dla zapewnienia zgodności UTC z średnim czasem słonecznym. Nieciągłość UTC będąca rezultatem wprowadzania sekund przestępnych jest na tyle kłopotliwa, iż obecnie rozważa się możliwość rezygnacji z tej procedury.

Różnice wskazań zegarów względem TAI i UTC znane są z najwyższą dokładnością dopiero po upływie kilku tygodni.

Najwyższą dokładność fizycznej realizacji skali czasu UTC w czasie rzeczywistym zapewniają zegary lub zespoły zegarów laboratoriów metrologicznych. Ich skale czasu oznacza się jako UTC(X), gdzie X jest zazwyczaj skrótem nazwy laboratorium. Wskazania skal czasu UTC(X) utrzymywanych przez najlepsze światowe laboratoria nie różnią się zazwyczaj o więcej niż kilkadziesiąt nanosekund od skali czasu UTC. Do najbardziej znanych realizacji skal czasu UTC należą: UTC(USNO), UTC(PTB).

Ze skalą czasu UTC uzgadniana jest skala czasu GPS a z nią z kolei uzgadniane są zegary satelitów GPS. Odbiornik sygnałów GPS wyznacza poprawki własnego zegara w stosunku do zegarów satelitów GPS. Dysponując transmitowanymi przez satelity wartościami poprawek ich zegarów w stosunku do skali UTC, odbiornik odtwarza tą skalę z dokładnością zazwyczaj lepszą od 100ns /jednej dziesięciomilionowej sekundy/. W przyszłości podobne możliwości oferować będzie system GALILEO.

Skalę czasu UTC(PL) stanowiącą podstawę czasu urzędowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej utrzymuje Prezes Głównego Urzędu Miar. Na przestrzeni ostatnich 3 lat różnica pomiędzy skalą czasu UTC(PL) a UTC nie przekroczyła 50ns.

Dostęp do skal czasu odtwarzających UTC uzyskuje się powszechnie za pośrednictwem:

  • Internetu, z użyciem protokołu NTP,
  • sygnałów GPS,
  • radiowych sygnałów czasu nadawanych na falach długich,
  • sygnałów telefonii komórkowej.

navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie