Firma | Kontakt |   | Produkty | Baza wiedzy | Aktualności | Szukaj: 
Oprogramowanie
SyncView
OSA_syncview.gif
System zdalnej administracji grupą urządzeń synchronizujących firmy Oscilloquartz S.A.

SyncView jest systemem umożliwiającym zdalną administrację grupą urządzeń synchronizujących firmy Oscilloquartz S.A.

SyncView oferuje operatorowi możliwość nadzoru i konfiguracji każdego elementu sieci poprzez graficzny interfejs użytkownika.

SyncView korzysta z centralnej bazy danych i może pełnić funkcje:

 • Zarządcy Sieci NM (Network Manager)
 • Zarządcy Regionalnego RM (Regional Manager)

Opis ogólny Zarządcy Sieci NM

Zarządca Sieci NM jest opcjonalnym najwyższym szczeblem w Systemie Zarządzania Siecią Synchronizacyjną NSM (Network Synchronization Management). Powyższy rysunek przedstawia logiczną strukturę NSM. Fizyczna architektura sieci przedstawiona jest na rysunku 2. Poszczególne urządzenia mogą być podłączone nie tylko do odpowiednich RM, ale także do NM. Ta redundancja zapewnia odporność na awarie. Oznacza także, iż wszystkie informacje o sieci mogą być dostępne z bazy danych NM, bez konieczności każdorazowej komunikacji z poszczególnymi RM. NM zarządza Elementami Zarządzanymi ME (Managed Elements), którymi mogą być zarówno RM lub urządzenia synchronizujące jak również RM i urządzenia synchronizujące jednocześnie.

Opis ogólny Zarządcy Regionalnego RM

Zarządca Regionalny RM jest centralnym szczeblem w systemie Zarządzania Siecią Synchronizacyjną. Zasadnicza część oprogramowania wykorzystywana przez RM jest dokładnie taka sama jak dla NM i w obydwu przypadkach używany może być ten sam program. Ponieważ różnice występują tylko na poziomie konfiguracji, zapewniona jest pełna zgodność pomiędzy NM i RM. Oprogramowanie SyncView pracujące jako RM ma wyłączone możliwości zarządzania NM i koncentruje się na zarządzaniu urządzeniami. W związku z powyższym, jeżeli nie będzie to zaznaczone, opis oprogramowania SyncView ma zastosowanie zarówno do NM jak i RM.

Możliwości zarządzania SyncView

Możliwości zarządzania obejmują:

 • Zarządzanie konfiguracją.
 • Zarządzanie awariami.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Zarządzanie jakością sygnałów synchronizujących.
 • Zarządzanie pracą.

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją SyncView udostępnia:

 • Element Interfejsu dla każdego obsługiwanego urządzenia (SASE).
 • Terminal do komunikacji z zarządzanym elementem ME z użyciem MML.
 • Zdalną konfigurację i kontrolę nad SASE.

Zarządzanie awariami

Zarządzanie awariami SyncView oferuje następujące funkcje:

 • Odbiór alarmów.
 • Wyświetlanie stanu alarmów.
 • Przechowywanie listy alarmów.
 • Przechowywanie historii alarmów.
 • Nasłuch sygnałów obecności SASE.
 • Zdalną analizę alarmów i zdarzeń przesyłanych przez SASE.
 • Weryfikację obecności SASE.
 • Weryfikację obecności RM (funkcja NM).
 • Przeglądnie zdarzeń.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem SyncView oferuje następujące funkcje:

 • Logowanie do Windows NT Workstation.
 • Automatyczne logowanie Interfejsu Elementu.
 • Zdalną konfigurację praw dostępu operatorów upoważnionych do pracy z SASE (funkcja NM).
 • Ochronę dostępu, w tym:
  • kontrolę praw dostępu do systemu,
  • kontrolę praw dostępu do SASE,
  • mechanizm oddzwaniania (call-back) dla połączeń z SASE.

Zarządzanie jakością sygnałów synchronizujących.

Kontrola parametrów sygnałów synchronizujących oferuje następujące funkcje:

 • Zdalną analizę sygnałów synchronizujących SASE przy użyciu wykresów Ym, MTIE i TDEV.
 • Graficzne wyświetlanie rezultatów analizy z możliwością sortowania i filtrowania.
 • Nadzór parametrów sygnałów synchronizujących.

Zarządzanie pracą

Zarządzanie pracą SyncView oferuje następujące funkcje:

 • Wizualizację sieci, schemat hierarchiczny obejmujący SASE, RM oraz Grupy. Narzędzie jest zaimplementowane w Przeglądarce Sieci, która prezentuje zarządzane elementy ME w formie ikon rozmieszczonych na mapach. Stan alarmów jest odświeżany w czasie rzeczywistym.
 • Odbiór i archiwizację alarmów.
 • Odbiór i archiwizację parametrów sygnałów synchronizujących.
 • Porównywanie i aktualizację utraconych rekordów w oparciu o dane zewnętrznej bazy danych (np. z RM do NM, z NM do RM).
 • Rejestrację komend w pliku Dziennika Zdarzeń.
 • Szybki dostęp do wybranych menu.
 • Wydruk zawartości ekranu.

Struktura oprogramowania SyncView

Oprogramowanie SyncView korzysta z centralnej bazy danych. Zawiera ona dane dotyczące konfiguracji, alarmów, rezultaty pomiarów sygnałów synchronizujących dla obsługiwanych sieci i podsieci. Podstawowe narzędzia dostępu do bazy danych, a zarazem sieci są opisane poniżej:

 • Przeglądarka Sieci NB (Network Browser). Moduł pozwala operatorowi na wizualizację hierarchicznej struktury NSM, odpytywanie i sterowanie elementami.
 • Przeglądarka Zdarzeń EV (Event Viewer). Moduł wyświetla listę alarmów przesłanych przez poszczególne urządzenia do poczty administracyjnej.
 • Zarządca Jakości PM (Performance Manager). Moduł wyświetla dane o jakości sygnałów synchronizujących dla jednego lub kilku urządzeń w formie wykresu.
Niektóre z procesów serwera pracują bez przerwy zapewniając ciągły odbiór sygnałów informujących o pracy urządzeń, alarmach i parametrach sygnałów synchronizujących.

Bezpośredni dostęp do zarządzanego elementu ME jest możliwy poprzez Interfejs Elementu EI (Element Interface). Dostęp do EI jest w większości przypadków uzyskiwany poprzez Przeglądarkę Sieci. Interfejs Elementu komunikuje się bezpośrednio z ME poprzez Sieciowy Interfejs Elementu NEI (Network Element Interface). Oprócz tego, można także komunikować się z urządzeniami bezpośrednio używając komend języka człowiek-maszyna MML (Man Machine Language - Język Człowiek-Maszyna).

Fizyczna architektura SyncView

Rolą każdego zarządcy RM jest konfiguracja i administrowanie wycinkiem całej sieci (nadzór, przesyłanie komend do określonych SASE).

Rolą zarządcy NM jest administrowanie całością sieci w oparciu o informacje posiadane przez poszczególnych zarządców RM. Nie jest możliwe korzystanie z więcej niż jednego zarządcy NM. Jego zadaniem jest kontrola całej sieci, administrowanie zarządcami RM i w przypadku awarii któregokolwiek z nich, czasowe przejęcie zadań zarządcy RM. Z serwera może korzystać w jednym momencie wielu klientów NM podłączonych za pośrednictwem sieci lokalnej.

Moduł Wbudowanego Zarządcy Systemu ESM (Embedded System Manager – ESM) umożliwia sterowanie i nadzór modułów wchodzących w skład SASE.

Rolą Modułu Zdalnego Zarządzania RMU (Remote Manager Unit - RMU) jest sterowanie i nadzór nad urządzeniem 5533C lub 5581C.

Opisywana struktura może zawierać Zarządcę Lokalnego LM (Local Manager), który umożliwia lokalny nadzór i sterowanie pojedynczą jednostką SASE za pomocą interfejsu RS 232.

Architektura NM

Dopuszczalna ilość zarządców RM obsługiwanych w tym samym czasie przez NM jest zależna od wydajności serwera NM i przepustowości sieci, dla normalnego wyposażenia wynosi około 20.

Dopuszczalna ilość obsługiwanych SASE zależy od wydajności stacji roboczych i przepustowości sieci. W sieci może znajdować się do 500 SASE.

Fizyczne złącze karty X.25 jest zgodne ze standardem V.24 lub V.11. Podłączenie do sieci X.25 może wymagać zainstalowania modemu. Łącze ISDN oparte jest o interfejs S0 z protokołem Q.931, EDSS1 lub innym kompatybilnym. Podłączenie do sieci Ethernet można zrealizować za pomocą złączy BNC lub RJ-45, protokół TCP/IP.

Architektura systemu zarządzania składa się z następujących elementów:

 • Graficznego Interfejsu Użytkownika (Graphical User Interface - GUI) odpowiedzialnego za komunikację z operatorem.
 • Interfejsów RM, odpowiedzialnych za komunikację z bazami danych RM.
 • Interfejsów SASE, odpowiedzialnych za komunikację z SASE.

Architektura RM

Zarządca Regionalny może pracować na stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows 2000 Server.

Fizyczne złącze karty X.25 jest zgodne ze standardem V.24 lub V.11. Przy podłączeniu do sieci X.25 może być potrzebny modem. Interfejs ISDN dostarcza złącze S0 z protokołem Q.931, EDSS1 lub prawie kompatybilnym.

Podłączenie do sieci Ethernet można zrealizować za pomocą złączy BNC lub RJ-45, protokół TCP/IP.

Architektura składa się z następujących elementów:

 • Graficznego Interfejsu Użytkownika (Graphical User Interface - GUI) - elementy odpowiedzialne za komunikację z operatorami.
 • Interfejsów SASE - elementy odpowiedzialne za komunikację z SASE.
RM i NM używają tego samego Graficznego Interfejsu Użytkownika lecz, jak wspomniano wcześniej, ilość funkcji obsługiwanych przez RM jest ograniczona, ponieważ zarządza on tylko fragmentem sieci.

navi meinberg
navi oscilloquartz
navi inova solutions
navi gpssource
Strona używa plików cookie